Algemene voorwaarden trainingen, workshops en stiltedagen

Artikel 1: Integriteit

 1. De trainer(s) van praktijk Vullings zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid. Door de trainer(s) wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de opleiding, training, workshop of stilte – verdiepingsdag gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of counselor hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij de training.
 2. Ook gasttrainers conformeren zich aan de algemene voorwaarden van Vullings. Zij ondertekenen een papier waarin geheimhouding wordt beloofd en gegarandeerd over de persoonlijke processen van de deelnemer(s).
 3. De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de training, workshop of stiltedag afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
 4. Het copyright op het eigen trainingsmateriaal is door Vullings vrijgegeven, in zoverre, dat men met vermelding van bron (Vullings Mindfulness Counselling & Training) en schrijver, het voor eigen doeleinden mag gebruiken.

 

Artikel 2: Trainingen (inschrijving en annulering)

 1. Alle trainingen zijn belast met 21 % BTW.
 2. U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging per mail of per post van Vullings hebt ontvangen. Hierna ontvang je van ons de factuur. Door de factuur te voldoen ga je akkoord met de algemene voorwaarden en bent u definitief ingeschreven als deelnemer.
 3. Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de training via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de training. (Uitzonderingen op de betaaltermijn kunnen voorkomen wanneer sprake is van een betalingsregeling). Te laat betalen kan er voor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven.
 4. U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na uw aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van het Vullings. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
 5. In overleg is gespreide betaling mogelijk, u krijgt dan van ons een betalingsregeling aangeboden.
 6. Wanneer u tot 6 weken voor aanvang van de training uw deelname aan de training annuleert, krijgt u het trainingsbedrag retour, minus € 15,00 administratiekosten. Tenzij u in de bedenktijd zit, dan geldt eerst artikel 2.4.
 7. Bij annulering tussen de 6 en de 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van de kosten van de training in rekening. Tenzij u in de bedenktijd zit, dan geldt artikel 2.4.
 8. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training vervalt het recht op teruggave en dient het volledige trainingsbedrag te worden voldaan. Tenzij u in de bedenktijd zit, dan geldt artikel 2.4.
 9. Indien je annuleert binnen 6 weken voor het begin van de training en een vervanger voordraagt die vervolgens daadwerkelijk deelneemt aan de training, brengen we € 15,00 administratiekosten in rekening. Tenzij u in de bedenktijd zit, dan geldt artikel 2.4.
 10. Wanneer u de training tussentijds wenst te beëindigen, dan blijft u betalingsplichtig voor het volledige factuurbedrag.
 11. De trainingen zijn een geheel, het is niet mogelijk om losse lessen te volgen. Wanneer u door omstandigheden een les niet kan volgen is er de mogelijkheid deze les in een andere trainingsgroep in te halen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 12. Wanneer de training niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
 13. Wanneer door ziekte van de trainer of door andere omstandigheden, 1 of meerdere lessen uitvallen, dan kunt u deze op een ander moment kosteloos inhalen.

 

Artikel 3: Workshops of stilte dag (inschrijving en annulering)

 1. Alle workshops en stiltedagen vallen onder dienstverlening en zijn belast met 21% BTW.
 2. U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging van Vullings hebt ontvangen. Door de factuur te voldoen ga je akkoord met de algemene voorwaarden en bent u definitief ingeschreven als deelnemer.
 3. U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van Vullings. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het  moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
 4. Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de workshop of stiltedag  via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de workshop of stiltedag.
 5. Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de workshop of stiltedag, uw deelname annuleert, dan krijgt u het reeds betaalde bedrag retour.
 6. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de workshop of stiltedag  het recht op teruggave en dient het volledige bedrag te worden voldaan.
 7. Wanneer u bent ingeschreven voor een workshop of stiltedag en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) volledig in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
 8. Wanneer een workshop of stiltedag niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

 

Artikel 4: Klachtenprocedure

 1. Hebt u klachten over een training, workshop of stiltedag of over de trainer(s) en komt u er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan ons sturen. Uw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.
 2. Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van uw mail, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.
 3. Wij zullen er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen, mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan nemen wij een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm, te weten de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG) uit Westerbork, om hierin een bindend oordeel te vellen.
 4. Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.
 5. Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij u daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen u de afhandeling kunt verwachten.

 

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2023 – deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.*
* Vullings is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.