Algemene voorwaarden
 1. Algemeen
  Vullings Mindfulness Counselling & Training (verder te noemen Vullings) is opgericht door May Vullings, is gevestigd te Reuver en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60780460.  Vullings richt zich op psychosociale therapie, counselling en training in communicatie en ontwikkeling van jongeren en volwassenen. Daarnaast worden er workshops en trainingen aangeboden voor bedrijven en organisaties. De therapeut staat ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG-registratienummer: VPMW 6303227785 en houdt zich aan de door NFG opgestelde beroepscode (www.de-nfg.nl) Ook is de therapeut ingeschreven in de koepelorganisatie RBCZ-registratienummer: 810278R.
 2.  

 3. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Vullings en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een informed consent door de cliënt/ ouders / verzorgers ondertekend.
 4.  

 5. Meldcode huiselijk geweld
  Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode zoals 2-act.nu deze hanteert, kunt u hier downloaden.
 6.  

 7. Vertrouwelijkheid
  Wat tijdens de gesprekken bij praktijk Vullings besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt melding worden gedaan van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft praktijk Vullings de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan praktijk Vullings door de cliënt niet worden aangesproken. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Vullings dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 8.  

 9. Counselling/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
  Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, als de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tevens is de ouder/verzorger die bij de sessie aanwezig is, verantwoordelijk voor het overdragen van de informatie. Praktijk Vullings kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 10.  

 11. Aansprakelijkheid
  De begeleiding van Vullings is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De therapeut begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de therapeut niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Vullings. Vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Vullings. Voor lichamelijke- en psychische klachten van u of uw kind, raadt Vullings aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.
 12.  

 13. Telefonisch overleg.
  Op verzoek kan er tussentijds overleg plaatsvinden, zowel telefonisch, als via Facetime/ . Het is verboden om deze gesprekken op te nemen of te delen met derden. Vullings dient bij aanvang van het gesprek geïnformeerd te worden over de personen die het gesprek kunnen volgen en over de personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 14.  

 15. Dossier
  De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage in je eigen dossier. Hiervoor dien je apart een afspraak te maken en dit gebeurt altijd binnen de muren van de praktijk.
 16.  

 17. Derden
  Informatie aan derden wordt door praktijk Vullings alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving (zie punt 5). De cliënt wordt hiervan dan wel door praktijk Vullings in kennis gesteld.
 18.  

 19. Kennismakingsgesprek/ Intake
  Vooraf aan het kennismakingsgesprek/ Intake wordt een intakeformulier aan de cliënt toegestuurd. In dit intakeformulier worden naast de persoonsgegevens van de cliënt gevraagd naar welbevinden, veranderwensen en vrijetijdsbesteding. In het intakegesprek wordt verder zowel de werkwijze van praktijk Vullings besproken als de veranderwensen/doelen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming zal het begeleidingstraject worden voortgezet. Mocht er echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder te gaan, dan heeft de cliënt verder geen verplichtingen t.a.v. een begeleidingstraject, enkel de kosten van de intake (= conform uurtarief).
 20.  

 21. Privacyreglement
  De hulpverlener maakt gebruik van een privacyreglement – NFG-hulpverlener Versie: 20180502 t.b.v. verwerking van persoonsgegevens zoals bedoelt in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 22.  

 23. Aantal sessies.
  Het aantal sessies of duur van een traject is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. Na een intake wordt een schatting gemaakt van het aantal sessies wat nodig zal zijn om het gestelde doel te kunnen behalen. De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passende bij het proces van de cliënt. Mocht praktijk Vullings om welke reden dan ook de begeleiding willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal praktijk Vullings doorverwijzen naar een andere instantie/ therapeut.
 24.  

 25. Tarieven
  De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief voorbereiding en rapportage en exclusief eventuele reiskosten. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt dit in rekening gebracht.
 26.  

 27. Vergoedingen
  Vergoedingen Psychosociale therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze). Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Wanneer u wilt weten of uw verzekering dit ook vergoedt, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of kunt u kijken op de website van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De factuur dient rechtstreeks te worden voldaan aan Vullings (kan achteraf per bankoverschrijving). U dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar. Voor het bepalen van de hoogte van uw vergoeding vanuit de aanvullende verzekering dient u zelf bij uw zorgverzekering te informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
 28.  

 29. Betalingsvoorwaarden
  Van elk gesprek ontvangt de cliënt naderhand een factuur. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek kan dit ook via de post. De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Vullings. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Vullings een betalingsherinnering sturen. Word er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Vullings genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Vullings gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Voor trajecten die via een organisatie of de werkgever van de cliënt lopen worden de sessies gedeclareerd bij de desbetreffende opdrachtgever.
 30.  

 31. Verhindering
  Kosteloos annuleren van een sessie is tot uiterlijk 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur of wanneer de cliënt de afspraak niet nakomt, wordt het consult alsnog in rekening gebracht. Als het traject via een werkgever loopt worden deze kosten in rekening gebracht bij de werkgever van de cliënt. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat als u een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor praktijk Vullings niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Er zal dan getracht worden het gesprek zo snel mogelijk opnieuw plaats te laten vinden. Over de vervallen afspraak worden uiteraard dan geen kosten in rekening gebracht.
 32.  

 33. Klachtenregeling en WGBO
  Op 1 april 1995 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie; toestemmingsvereiste voor een behandeling; de plicht om een cliëntendossier aan te leggen; recht op inzage door de cliënt in dit dossier; geheimhouding van cliëntgegevens.Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.
 34.  

 35. Locatie.
  In principe vinden de gesprekken op afspraak plaats op het adres broeklaan 10b 5953NB Reuver. In overleg kunnen deze gesprekken ook op een andere locatie plaatsvinden. Er worden dan wel reiskosten in rekening gebracht en eventuele reistijd.
 36.  

 37. Wijzigingen algemene voorwaarden
  Voor nieuwe cliënten staat op de website www.vullingscounselling.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor praktijk Vullings. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

    Algemene voorwaarden 10 oktober 2023 – versie 2023-01